Samvær – elektroniske samværsløsninger

Fabu kan også tilbyde at gennemføre elektroniske overvågede og støttede samvær med en samværskonsulents støtte til barnet eller forældrene, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at parterne i en periode ikke kan mødes fysisk.

Social- og indenrigsministeriet har den 18.3. udsendt ”Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19.”

I forhold til samvær betyder det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling i de enkelte tilfælde og afveje barnets eller den unges behov for samvær og kontakt med familie og netværk over for hensynet til at begrænse risikoen for smitte – især, hvis der på anbringelsesstedet eller hos plejefamilien er børn eller voksne, som er i risikogruppen.

Det fremgår også, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om midlertidigt at ændre måden, et samvær gennemføres på. Samvær kan således i nogle tilfælde blive gennemført ved elektronisk kommunikation.

Ring og hør nærmere på 36 72 03 30

16. marts 2020

SAMVÆR I DEN AKTUELLE SITUATION

Social- og indenrigsministeriet har bekendtgjort retningslinjer for samvær mellem anbragte børn og deres familier i den aktuelle situation. Udgangspunktet er, at det er afgørende for ministeriet, at vi passer lige så godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre børn, hvilket Fabu fuldt ud bakker op om.

Fabu gennemfører fortsat samvær mellem anbragte børn og deres forældre, idet vi læner os op ad ministeriets vurdering: ”For nuværende vurderes der ikke at være sundhedsfagligt grundlag for generelt at suspendere anbragte børns samvær med biologiske forældre, netværk m. fl.”

Samvær gennemføres naturligvis kun med kommunens accept og forudsat alle deltagere i samværet er raske og uden sygdomstegn. Vores konsulenter har en skærpet opmærksomhed på, at vi overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at begrænse smitterisikoen.

I enkelte sager kan der være særlige hensyn, som gør, at det vurderes hensigtsmæssigt at afbryde eller suspendere samvær. Denne vurdering foretages i samarbejde med kommunen.

Fabu følger naturligvis situationen tæt.

Se Social- og indenrigsministeriets bekendtgørelse her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/anbragte-boern-skal-kunne-blive-i-deres-hjem-trods-coronasmitte/

KONFERENCEN UDSÆTTES TIL EFTER SOMMERFERIEN GRUNDET DEN AKTUELLE SITUATION MED CORONAVIRUS. NYE DATOER BLIVER OPLYST SENERE.

Konference om familiepleje

I anledning af, at Danmark er værtsland for NOFCA i 2020, afholder Fabu en konference om familiepleje mandag den 27. april 2020 kl. 8:30-15:30 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Fabu er dansk repræsentant i NOFCA (Nordic Foster Care Association), som er et forum for forskning og erfaringsudveksling mellem familieplejeorganisationer i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark.

Deltagelse i konferencen er gratis ved tilmelding. Se programmet her

Alle pladser er optaget, og der er lukket for tilmelding.

Samvær

 • Alle former for overvåget og støttet samvær, oftest i vores samværslokaler eller i hjemmet, på døgninstitution, i fængsler, udlandet, akutopgaver, m.v.
 • Samværskonsulenter, der alle har en professionel baggrund og erfaring og som udvælges til hver enkelt opgave på baggrund af opgavebeskrivelsen
 • Før- og eftersamtaler med barnets familie i forbindelse med samværet
 • Grundig og detaljeret skriftlig tilbagerapportering til forvaltningen om samværsforløbene
 • Individuelle kurser for plejeforældre, der har plejebørn, som skal have overvåget eller støttet samvær
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 

Fabu har samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg. 

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail samvaer@fabu.dk

Konsulentydelser

 • Kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
 • § 50-undersøgelser
 • Praktisk-pædagogisk støtte i eget hjem
 • Observationsopgaver i eget hjem eller i Fabus lokaler
 • Uanmeldte besøg i hjemmet
 • Råd og vejledning til forældre til børn med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser
 • Særligt tilrettelagt støtteopgaver
 • Løsning af alle former for udrednings- og akutopgaver
 • Støtte til barnets forældre (§ 54)
 • Støtteperson til børn og unge

Fabu kan i de fleste tilfælde træde til med meget kort varsel.

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Familieplejeløsninger

 • Konsulentbistand til intensiv fagspecifik supervision, rådgivning og vejledning af kommunens egne plejefamilier
 • Faglig støtte til matchningsforløbet i nye anbringelser
 • Forundersøgelse af plejefamilier med henblik på en konkret godkendelse
 • Afklarende/udviklingsfremmende samtaler med børn og unge (dækker ikke den halvårlige, lovpligtige børnesamtale).
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 • Netværksafsøgning
 • PREP-kurser for plejefamilier
 • Alsidig kursusvirksomhed for såvel plejeforældre som forvaltningsmedarbejdere

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Kurser

 • Fabu arrangerer kurser og temadage, som henvender sig til vores kommunale samarbejdspartnere og til plejefamilier.
 • For plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu, er det gratis at deltage i kurser, som udbydes i Fabus regi.
 • Vi arrangerer kurser for kommunernes plejefamilier.
 • Vi arrangerer kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, biologiske forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner.
 • Vi arrangerer individuelle og særligt tilrettelagte kurser.

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Plejefamilier søges

 • I Fabu er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.
 • Vi er meget interesseret i yngre familier som allerede har en plejetilladelse og som ikke bor mere end 30-60 minutters kørsel fra København

Hvis du og din familie har lyst til at høre mere, så kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen på telefon 20126737 eller mail hmr@fabu.dk