Neuroaffektiv udviklingspædagogik I & II


Baggrund

I plejefamilier møder vi ofte børn, som er normalt begavede og sprogligt/motorisk udviklede—men med store følelsesmæssige vanskeligheder. Disse børn frustreres nemt, er ofte impulsstyrede eller indesluttede og svære at fornemme i kontakten. De kan have svært ved at aflæse andre, overholde sociale spilleregler og normer samt at mentalisere.

Som plejeforældre for disse børn kommer man til at stå i situationer med høj følelsesmæssig intensitet, hvor man under pres skal vurdere, hvad der er bedst at gøre lige nu. Det kan være hårdt, både i situationen og efterfølgende. Hvordan kan man vide, om man gjorde det bedste for barnet—og hvad sker der næste gang?

Formål

Formålet med kursusdagene er at præsentere kursisterne for den nyeste forståelse for børns sociale og følelsesmæssige udvikling på baggrund af den seneste hjerneforskning, samt give input til, hvordan de kan støtte plejebørn, der har været udsat for omsorgssvigt.

Kursisterne vil blive præsenteret for redskaber til at vurdere barnets aktuelle tilstand og afgøre, hvordan man bedst kan hjælpe det i situationen.

Ud fra et forebyggende perspektiv skal vi se på, hvordan vi dagen igennem kan være på forkant med både vores egen og børnenes selvregulering. I et mere langsigtet perspektiv vil Knud komme med forslag til, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme kan tilrettelægge hverdagen for sit plejebarn med udgangspunkt i at etablere følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udviklingsprocesser for barnet.

Indhold 1. temadag

Hvordan kan vi forstå vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge, og hvordan møder vi barnet/den unge dér, hvor de er?

Dagen indledes med en introduktion til menneskets neurobiologiske udvikling. Vi vil se på, hvordan hjernen udvikles gennem relationer, og hvilken betydning omsorgssvigt og traumer har på hjernens funktion.

Kursisterne vil endvidere få indblik i, hvordan man fra teoretiske principper kan gå til konkrete aktiviteter, der er specifikt tilpasset det enkelte barn eller den unge.

  • Der vil være særligt fokus på, hvordan man kan tage afsæt i lege og aktiviteter, som kan være en del af barnets eller den unges hverdag.
  • Konkret eksempel på tilrettelæggelse af udviklingsbaserede aktiviteter på baggrund af en case.
  • På denne dag vil deltagerne skulle tage udgangspunkt i eget/egne plejebørn og ud fra de teoretiske principper få en idé om, hvordan man kan møde plejebarnet, dér hvor det er i sin udvikling.

Indhold 2. temadag

Hvordan arbejder vi med børn med forskellig kognitiv og følelsesmæssig udvikling? Og hvordan udvikler vi børn og unges følelsesmæssige og sociale kompetencer?

På denne dag skal vi se nærmere på, hvordan følelsesmæssig og personlighedsmæssig udvikling foregår på hierarkisk forbundne niveauer i hjernen: Det sansende, det følende og det mentaliserende niveau. Vi vil her have særligt fokus på udviklingen hos børn og unge, der har oplevet svigt i deres tidlige opvækst.

Vi skal desuden beskæftige os med:

  • Udviklingszoner: Hvordan deltagerne kan identificere deres eget plejebarns nærmeste udviklingszone ved hjælp af konkrete spørgsmål. Med afsæt i denne nye viden om plejebarnet skal vi igen se på lege og aktiviteter, som kan stimulere den følelsesmæssige udvikling.
  • Mentalisering: Hvordan man kan møde plejebarnet med en mentaliserende tilgang.

Generelt

Begge dage vil veksle mellem oplæg, filmklip, eksempler fra praksis og refleksioner. Deltagerne skal være indstillede på hjemmearbejde mellem de to dage, hvor der både vil være tid til refleksion og til at afprøve teknikker og analyser fra den første dag, inden vi mødes anden gang.

Ved tilmelding skal vi bede om dit fulde navn, da Fabu efter endt uddannelse udsteder kursusbevis.

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen. Eventuel egenbetaling sker til Nordea: reg.nr. 2191, kontonr. 590 590 4142. I forbindelse med betalingen anføres kursusdeltagers navn og kursusnummer.

Kursusbeskrivelse til udskrift

 

 

 

Gå til tilmelding
Tid og Sted
8. og 27. November kl. 9:30-15:30

Rødovregaard hhv. 'Loen' og 'Kostalden'
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
01-11-2017 12:00
Kurset henvender sig til
Plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder
Antal Pladser
40
Pris
Pr. person: 2.150,-
Deltagelse er gratis for plejefamilier, som har igangværende plejeforhold gennem Fabu.

Undervisere

Knud Hellborn

Knud Hellborn er autoriseret psykolog og arbejder til daglig med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse/implementering af behandlingsforløb med neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet. Derudover superviserer Knud plejefamilier, specialinstitutioner og familiecentre, samt afholder temadage ud fra en neuroaffektiv tilgang. Knud er uddannet i Neuroaffektiv udviklingspsykologi hos Susan Hart og Marianne Bentzen. Sammen med dem er han medudvikler af NUSSA, som er et udviklings– og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige.

Tilmelding til "Neuroaffektiv udviklingspædagogik I & II"

Vi kommer:

Udfyldes hvis du har et igangværende plejeforhold gennem Fabu
Udfyldes hvis dit plejebarns kommune har bevilget kurset

Afkrydses hvis du selv betaler for kurset